Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Little design realizace, s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 821/21, IČ: 01937944, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 213425 u Městského soudu v Praze a kupujícího (též zákazníka či spotřebitele).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou subjekt odlišný od spotřebitele, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů


Prodávající je obchodní společnost Little design realizace, s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 821/21, IČ: 01937944, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 213425 u Městského soudu v Praze. Little design realizace, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující je zákazníkem eshopu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku a kupující, který není spotřebitelem.
Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Již uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě zákonných důvodů nebo dohody stran.


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.


Není-li kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy dle platné legislativy ČR.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v eshopu), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


V případě, že si spotřebitel přeje podle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kterou blíže specifikuje zejm. číslem objednávky, datem nákupu a uvede číslo účtu pro vrácení peněz.


V případě, že kupující podle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.


Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající pak vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Reklamační řád


Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek.


Jako doklad o záruce vystavuje Little design realizace, s.r.o. (prodávající) ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (číslo objednávky, název zboží, cena, množství a datum prodeje).

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.


Záruční podmínky


Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.


Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU LITTLE DESIGN

Nevystavujte nábytek vlhkosti nad běžnou relativní vlhkost interiéru 45 - 55% nebo teplotami pod 5°C a nad 40°C.

 

K údržbě se doporučuje používat navlhčenou utěrku s běžnými čisticími prostředky pro použití v domácnostech určenými pro lakované povrchy nábytku. Očištěná plocha musí být setřena suchou utěrkou. Nečistěte mechanicky, nepoužívejte abrazivní prostředky (leštící pasty, prášky) a organická rozpouštědla.

 

Nárok na uplatnění záruky nebo reklamace nelze uplatnit v případech, kdy k poškození nábytku došlo:

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  • poškozením zboží živly
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
  • mechanickým poškozením nábytku vzhledem k charakteru materiálu, ze kterého je nábytek vyroben (lakovaná MDF, lakovaný březový masiv a překližka).

Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

 

Postup při reklamaci zboží


V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky a spolu se zbožím zašlete na adresu Little design, Pštrossova 1508/35, 110 00 Praha 1. Pokud chcete reklamovat nábytek, spojte se s námi nejprve elektronicky prostřednictvím emailu info@littledesign.cz nebo telefonicky na číslo + 420 608 583 511 a domluvíme se společně na nejlepším postupu.


Vyřízení reklamace


Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že bude reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email info@littledesign.cz.


V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


Na zboží, které je poskytované zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.


Závěrečné ustanovení


Tento reklamační řád je platný od 1.9.2015 a je k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na shop.littledesign.cz